ГоловнаПольові дослідженняЗастосування гербіцидів Фюзілад Форте, Дуал Голд 960 і регулятора росту рослин Радостим у посівах соняшника

СтаттіФізіологічне обґрунтування застосування гербіцидів і регулятора росту рослин у посівах соняшника в Правобережному Лісостепу України

Робота виконана в Уманському національному університеті садівництва у 2017 р. автор – Підан Любов Федорівна, під керівництвом Грицаєнко Зінаїди Мартинівни (завідувач кафедри мікробіології, біохімії і фізіології рослин).

Ґрунтовий покрив дослідного поля – чорнозем опідзолений важко суглинковий.

У дослідах вивчали ґрунтовий гербіцид Дуал Голд 960 к.е. (діюча речовина – S-метолахлор, 960 г/л), посходовий гербіцид Фюзілад Форте 150 ЕС к.е. (діюча речовина – флуазифоп-П-Бутил, 150 г/л) і регулятор росту рослин Радостим (композиційний препарат).

Культура – гібрид соняшника Каньйон (Hellianthys annuus L.).

Науково обґрунтовані результати досліджень пройшли виробничу перевірку в технології вирощування соняшника в умовах агрофірми БАЙС-АГРО (с. Вишнопіль Тальнівського району Черкаської області) на площі 120 га (акт впровадження від 25 квітня 2015 року), де забезпечили одержання високого економічного прибутку.

За результатами експериментальних досліджень доведена важливість комплексного застосування в посівах соняшника гербіцидів і регулятора росту рослин з метою підвищення продуктивності посівів і поліпшення якості насіння.

Схема досліду включала 23 варіанти. Гербіцид Дуал Голд 960 вносили в нормах 1,2; 1,4 і 1,6 л/га (варіанти 3-5) в ґрунт перед сівбою; Дуал Голд 960 в тих же нормах вносили на фоні обробки насіння перед сівбою Радостимом 250 мл/т (варіанти 14-16); Гербіцид Фюзілад Форте 150 вносили в нормах 0,5; 0,75 і 1,0 л/га у фазу двох листків соняшника (варіанти 7-9); у варіантах 10-12 ці ж норми гербіциду вносили в суміші з Радостимом 50 мл/га; у варіантах 18-20 Фюзілад Форте 150 0,5; 0,75 і 1,0 л/га вносили у фазу двох листків культури на фоні висіяного насіння, яке обробляли перед сівбою Радостимом 250 мл/т; у варіантах 21-23 ці ж норми Фюзіладу, що вносились у фазу двох листків соняшника по фону обробленого перед сівбою насіння Радостимом 250 мл/т, застосовували в суміші з Радостимом 50 мл/га.

Польові досліди закладали у триразовому повторенні з послідовним розміщенням варіантів. Площа дослідних ділянок становила 100 м2, облікових – 80 м2.

Внесення препаратів виконували з витратою робочого розчину 250 л/га. Попередником для соняшника слугувала пшениця озима.

Фізіологічні зміни в рослинах соняшника за дії гербіцидів Дуал Голд 960, Фюзілад Форте 150 і регулятора росту рослин Радостим

Антиоксидантна ферментативна система

У результаті проведених вегетаційних дослідів встановлено, що гербіцид Фюзілад Форте 150 у нормах 0,5; 0,75 і 1,0 л/га, внесений як роздільно, так і в сумішах із Радостимом 50 мл/га, зумовлював підвищення активності антиоксидантних ферментів у рослинах соняшника за можливого зростання рівня детоксикацій. Зокрема, на третю добу після внесення гербіциду Фюзілад Форте 150 у нормах 0,5; 0,75 і 1,0 л/га активність каталази зростала зі збільшенням норм препарату на 55; 75; 102%, пероксидази – 23; 60; 95%, поліфенолоксидази – 32; 48; 67%. У випадку інтегрованого застосування тих же норм Фюзіладу Форте 150 із Радостимом активність цих ферментів виявилась вищою за контроль на 81; 115 і 131%; 67; 102; 120% і 45; 66 та 83% відповідно. Проте найвищі показники активності досліджуваних ферментів були встановлені за використання Фюзіладу Форте 150 у нормах 05; 0,75 і 1,0 л/га сумісно із Радостимом 50 мл/га на фоні обробленого Радостимом перед сівбою насіння 250 мл/т, де активність каталази перевищувала контроль відповідно до норм препарату на 118; 138; 163%, пероксидази – 96; 128; 147%, поліфенолоксидази – 68; 86 і 106%.

Підвищена активність досліджуваних ферментів була відмічена і на десяту добу експерименту. Очевидно, що зростання активності антиоксидантних ферментів у листках соняшника за самостійного внесення гербіциду, особливо в початковий період його застосування, є наслідком активізації в рослинах метаболічних процесів, направлених на детоксикацію ксенобіотика. Водночас більш значна активізація антиоксидантної системи рослин соняшника за використання гербіциду й Радостиму на фоні обробки насіння перед сівбою Радостимом є наслідком інтенсифікації в рослинах під впливом РРР обмінних процесів, направлених як на детоксикацію ксенобіотика, так і пов’язаних з активізацією ростових процесів, проходження яких є неможливим без участі ферментів.

Висока активність досліджуваних ферментів була відмічена і в польових дослідах, особливо за використання гербіцидів Дуал Голд 960 і Фюзілад Форте 150 в комплексі з РРР Радостим, що підтверджує важливість участі Радостиму в адаптації рослин до гербіцидного стресу та у спрямованості проходження у рослинах основних метаболічних процесів.

Листковий апарат

Встановлено, що площа листкового апарату соняшника формувалась залежно від застосовуваних норм гербіцидів, регулятора росту рослин та погодних умов. Активне наростання листкового апарату в середньому за роки досліджень у фазі шести листків простежувалось у варіантах досліду Дуал Голд 960 у нормі 1,6 л/га, внесеного самостійно та на фоні передпосівної обробки насіння Радостимом, що перевищувало контроль на 12 і 14% відповідно. Водночас найбільшим листковий апарат соняшника був у варіанті Фюзілад Форте 150 у нормі 0,75 л/га сумісно із Радостимом 50 мл/га на фоні передпосівної обробки насіння Радостимом 250 мл/т, де перевищення контролю складало 20%. Під час проходження інших фаз росту і розвитку соняшника залежність формування листкового апарату від виду й норм внесених гербіцидних препаратів та їхнього комбінування з Радостимом зберігалася.

Мікробіота ґрунту в посівах соняшника

Досліджувані препарати накладали істотний відбиток на ріст і розвиток ризосферних мікроорганізмів посівів соняшника. Так, за використання гербіциду Дуал Голд у нормах 1,2; 1,4 і 1,6 л/га чисельність ризосферних бактерій зростала відповідно до контролю на 14, 12 і 7%. За використання цих же норм гербіциду на фоні передпосівної обробки насіння Радостимом 250 мл/т загальна чисельність ризосферних бактерій перевищувала контроль на 17, 15 і 11%.

Значне збільшення числа ризосферних бактерій було відмічено у варіантах сумісного застосування Фюзіладу Форте 150 у нормах 0,5; 0,75 та 1,0 л/га із Радостимом 50 мл/га, де перевищення контролю становило 24; 31 і 19%, та за використання цих же норм гербіциду і Радостиму на фоні передпосівної обробки насіння Радостимом 250 мл/т – 29; 36 та 24%.

Гербіциди Фюзілад Форте 150 0,5; 0,75 і 1,0 л/га та Дуал Голд 960 1,2; 1,4 і 1,6 л/га, внесені в комплексі з РРР Радостим (обробка посівів і насіння перед сівбою), сприяли активізації розвитку в ризосфері соняшника актиноміцетів і міксоміцетів, чисельність яких відносно контролю збільшувалась на 20-27% і 30-45% відповідно.

Забур’яненість посівів

На забур’яненість посівів соняшника значний вплив мали погодні умови: найменша кількість бур’янів була відмічена в посівах у 2012 році, де їхнє проростання лімітував дефіцит вологи в ґрунті.

У середньому за 2012-2014 рр. через місяць після застосування гербіциду Дуал Голд 960 у нормах 1,2; 1,4 і 1,6 л/га знищення бур’янів за кількістю складало 74; 80 і 83%, за масою – 63; 72 і 76%. У варіантах із застосуванням гербіциду Фюзілад Форте 150 у нормах 0,5; 0,75 та 1,0 л/га – 72, 82 і 87% за кількістю та 61; 74 і 84% - за масою.

Інтегроване застосування гербіциду Фюзілад Форте 150 у нормах 0,5; 0,75 і 1,0 л/га із РРР Радостим підвищувало частку знищення бур’янів за кількістю до 78; 85 і 91% та 68; 80 і 87% за масою.

Найбільше знищення бур’янів за кількістю і масою було відмічено за використання гербіциду Фюзілад Форте 150 у нормах 0,5; 0,75 і 1,0 л/га сумісно з Радостимом на фоні обробки Радостимом насіння перед сівбою, де знищення за кількістю становило 87, 93 та 95%, за масою – 86; 91 та 92%.

Зростання частки знищених бур’янів у варіантах комплексного використання гербіцидів і Радостиму, очевидно, є наслідком підвищення конкурентної здатності культури до бур’янів, у результаті формування більш потужної надземної маси та листкового апарату.

Урожайність і якість насіння

Аналізуючи вплив досліджуваних препаратів на врожайність соняшника, слід відмітити, що застосування гербіциду Фюзілад Форте 150 у нормах 0,5-1,0 л/га сумісно із Радостимом 50 мл/га на фоні передпосівної обробки насіння Радостимом 250 мл/т у середньому за 2012-2014 рр. сприяло збільшенню врожайності культури на 9,7-13,4 ц/га; застосування Дуалу Голд 960 у нормах 1,2-1,6 л/га на фоні передпосівної обробки насіння Радостимом – 6,7-10,2 ц/га.

Позитивна дія цих препаратів на формування підвищеної урожайності соняшника, очевидно, зумовлена сумарною дією на рослини двох чинників: першого – зниження конкуренції з боку бур’янів за вологу, мінеральне живлення, світло тощо; другого – антистресової, протекторної і стимулюючої дії Радостиму на фізіолого-біохімічні процеси в рослинах. Все це обумовлювало формування рослинами соняшника потужного листкового апарату та біомаси, які виступали додатковим чинником у пригніченні в посівах бур’янів та формуванні підвищеної продуктивності посівів.

Оцініючи згідно з ДСТУ 4594:2006 фізичні показники якості насіння соняшника, можна стверджувати, що Фюзілад Форте 150 в дозі 0,75 л/га, внесений сумісно з Радостимом на фоні передпосівної обробки насіння Радостимом 250 мл/т, забезпечували формування якості насіння соняшника I класу. При цьому олійність насіння у цих варіантах досліду збільшувалась на 1-3%.

Економічна й енергетична ефективність

Результати проведеної економічної та енергетичної оцінки використання препаратів показали, що в технології вирощування соняшника нійбільш економічно вигідним було внесення Дуалу Голд 960 у нормі 1,6 л/га на фоні передпосівної обробки насіння Радостимом у нормі 250 мл/т та Фюзіладу Форте 150 у нормі 0,75 л/га із Радостимом 50 мл/га, внесених на фоні передпосівної обробки насіння Радостимом, де рівень рентабельності виробництва зростав до 511 і 545% за рівня умовного додаткового чистого прибутку 8106 та 10754 грн. на 1 га та окупності додаткових витрат – 7,5 і 8,2 рази.

Урожайність соняшника (ц/г) за дії гербіцидів Дуал Голд 960, Фюзілад Форте 150 і РРР Радостим

Варіант досліду

Роки досліджень

Середнє за три роки

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Без препаратів (контроль)

14,4

19,0

19,7

17,7

Дуал Голд 960 1,2 л/га

16,3

22,8

24,0

21,0

Дуал Голд 960 1,4 л/га

19,4

26,0

27,3

24,2

Дуал Голд 960 1,6 л/га

20,6

27,3

28,5

25,4

Радостим 50 мл/га

15,7

20,7

21,0

19,1

Фюзілад Форте 150 0,5 л/га

16,2

22,6

23,5

20,7

Фюзілад Форте 150 0,75 л/га

22,1

27,0

29,0

26,0

Фюзілад Форте 150 1,0 л/га

21,9

26,5

28,7

25,7

Фюзілад Форте 150 0,5 л/га + Радостим 50 мл/га

18,3

25,7

24,6

22,8

Фюзілад Форте 150 0,75 л/га + Радостим 50 мл/га

24,1

30,3

31,0

28,4

Фюзілад Форте 150 1,0 л/га + Радостим 50 мл/га

23,9

29,9

30,5

28,1

Радостим 250 мл/т (фон)

16,8

21,7

22,5

20,3

Фон + Дуал Голд 960 1,2 л/га

20,1

25,3

28,0

24,4

Фон + Дуал Голд 960 1,4 л/га

21,4

28,8

29,4

26,5

Фон + Дуал Голд 960 1,6 л/га

22,9

30,1

30,7

27,9

Фон + Радостим 50 мл/га

17,7

23,5

23,8

21,6

Фон + Фюзілад Форте 0,5 л/га

19,3

25,1

25,7

23,3

Фон + Фюзілад Форте 0,75 л/га

24,5

29,7

31,5

28,5

Фон + Фюзілад Форте 1,0 л/га

24,0

29,1

31,1

28,0

Фон + Фюзілад Форте 0,5 л/га + Радостим 50 мл/га

24,6

28,2

29,5

27,4

Фон + Фюзілад Форте 0,75 л/га + Радостим 50 мл/га

27,7

32,8

33,0

31,1

Фон + Фюзілад Форте 1,0 л/га + Радостим 50 мл/га

26,1

32,5

32,6

30,4


UKR